Έως 3.000 ευρώ το στρέμμα φτάνει μέσω ΤΑΑ η ενίσχυση αναδιάρθρωσης

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022

Όπως µεταφέρθηκε από την οµάδα γεωπόνων που διαχειρίζεται το πρόγραµµα, δεν προβλέπεται τελικά χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα για το διαφυγόν εισόδηµα. Μόνο δαπάνες εκρίζωσης νέων ποικιλιών και φύτευσης», ανέφερε συγκεκριµένα σε ηµερίδα στην Κόρινθο για το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης ο Κωνσταντίνος Τσιµπούκας που είναι ο επικεφαλής της οµάδας του ΓΠΑ που εκπονεί τη µελέτη κόστους. Η επιδότηση θα είναι στο 70% των δαπανών και όλα τα τιµολόγια που θα κοπούν θα είναι στο όνοµα της νοµικής οντότητας, δηλαδή του συλλογικού σχήµατος που θα κάνει την αίτηση. Ο αγρότης θα βάζει από την τσέπη του το υπόλοιπο 30%. Η νέα φύτευση θα παραχωρείται µε χρησιδάνειο στον αγρότη και µετά θα γίνεται µεταβίβαση κυριότητας στο φυσικό πρόσωπο. Ένας συνεταιρισµός µπορεί για παράδειγµα να βγάλει επιτραπέζιο αµπέλι που έχει φτάσει στα όρια της παραγωγικής του ηλικίας και να ξαναφυτεύσει την ίδια ποικιλία. Όσον αφορά τα κόστη που θα καλύπτονται στο 70% αυτά θα οριστούν από τη µελέτη και θα είναι οριζόντια και όχι ανά περιοχή. «Ο συνεταιρισµός πρέπει να ξέρει τι θέλει να κάνει και θα πάρει το ρίσκο, εµείς θα τον βοηθήσουµε µε τις προδιαγραφές», ξεκαθάρισε ο κ. Τσιµπούκας.

∆εν θα γίνει πρόταση ποικιλιών από τη µελέτη

ο Πέτρος Ρούσος κατέστησε σαφές πως «εµείς δεν επιλέγουµε ποικιλίες. Είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο έως και επικίνδυνο να βγει κάποιος και να επιλέξει µια ποικιλία για µια περιοχή που δεν γνωρίζει. Εσείς ξέρετε καλύτερα ποια είναι η ανθεκτικότερη και ποια ζητά η αγορά. Με βάση τα όσα θα µας πείτε θα προσπαθήσουµε, µε τη χρήση κλιµατικών δεδοµένων αν είναι δυνατό ακόµη και 15 ετών, να σας βοηθήσουµε να επιλεγούν εκείνες οι ποικιλίες που θα µειώσουν το ρίσκο, θέτοντας το πλαίσιο για την επιλογή τους, προστατεύοντας τον παραγωγό. ∆εν είµαστε όµως µάντεις για να σας πούµε ότι η τάδε ή η δείνα ποικιλία θα συµπεριφερθεί έτσι σε 5 χρόνια, ούτε από άποψη κλιµατική, ούτε και εµπορική». Από την οµάδα των καθηγητών του ΓΠΑ επισηµάνθηκε πάντως πως ο χρόνος των 1,5 µηνών που τους δόθηκε για να εκπονήσουν τη µελέτη είναι εξαιρετικά ασφυκτικός προκειµένου να γίνει µια άκρως επιστηµονική προσέγγιση, αλλά όπως σηµείωσαν το αποδέχθηκαν, λόγω της µεγάλης σηµασίας που έχει το πρόγραµµα.

Τα εκτιµώµενα κόστη εκρίζωσης και φύτευσης

Όπως αναφέρει ο Άρης Κωνσταντινίδης, ο Διευθυντής Πωλήσεων της Vitro, «Υπάρχουν φυτεύσεις ακόµη σε κύπελλα µε πολύ υψηλό κόστος και αυξηµένα εργατικά. Θα πρέπει να µπουν οι καλλιεργητές πλέον στη λογική της γραµµικής φύτευσης». Όσον αφορά τα κόστη, ο ίδιος εκτιµά πως το κόστος εκρίζωσης για µία καλλιέργεια φτάνει τα 500 ευρώ αλλά στην περίπτωση γραµµικής φύτευσης είναι µεγαλύτερο. Για την εγκατάσταση της νέας φυτείας (οργώµατα, πάσσαλοι, προµήθεια υλικού κ.λπ) το κόστος για πυκνή φύτευση στην κερασιά φτάνει τα 2.500 ευρώ, το ίδιο σε µήλα, αχλάδια ενώ σε ροδάκινο και νεκταρίνι τα 1.800 ευρώ. Στα βερίκοκα τα κόστος κυµαίνεται µεταξύ 2.200 και 2.500 ευρώ και στο ακτινίδιο µεταξύ 2.500 και 3.000 ευρώ. Αναφορικά µε τη ζήτηση και µε βάση τα όσα έχει συζητήσει και ο ίδιος µε συλλογικά σχήµατα που συνεργάζεται, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα κίτρινα ακτινίδια για αυτούς που έχουν πράσινα και σε κερασιές, βερικοκιές που είναι ανθεκτικές στη σάρκα, στους ιούς και απαιτούν λιγότερες ώρες ψύχους το χειµώνα. Αναφορικά µε το γεγονός ότι δεν θα καλύπτεται το διαφυγόν εισόδηµα για το χρόνο που απαιτείται έως ότου η νέα φύτευση να φτάσει στο φουλ της παραγωγής, ο κ. Κωνσταντινίδης λέει είναι πολύ σηµαντικό να εκµεταλλευτούν οι καλλιεργητές νέες τεχνικές και ποικιλίες που είναι σε θέση να µπουν γρήγορα στην παραγωγή. «Για παράδειγµα στο µήλο υπάρχει η δυνατότητα να γίνει η φύτευση και να πάρει τον πρώτο χρόνο ο καλλιεργητής 10-20 µήλα το δέντρο, δηλαδή 500 κιλά το στρέµµα, για να πάρει ίσως τα έξοδά του πίσω σε πρώτη φάση. Στον τρίτο χρόνο θα είναι φουλ παραγωγική», ανέφερε ο ίδιος. Φυσικά το ζήτηµα εδώ είναι να γίνονται οι σωστές φροντίδες από το πρώτο έτος εγκατάστασης για να υπάρξουν και τα σωστά αποτελέσµατα. 

Αποκλείονται οινοστάφυλα και ελιές από τις δενδρώδεις φυτείες

∆ικαίωµα ένταξης στο πρόγραµµα, που χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, βάσει κοινής απόφασης των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονοµικών, έχουν µόνο συλλογικότητες οι οποίες είναι εγγεγραµµένες στο µητρώο αγροτικών συνεταιρισµών και από τις δενδρώδεις φυτείες αποκλείονται µόνο τα οινοστάφυλα και οι ελιές. Όσον αφορά τη µέγιστη επιχορήγηση που δικαιούται να λάβει από τη δράση ένα νοµικό πρόσωπο, αυτή ανέρχεται στα 500 χιλ. ευρώ και ως ποσοστό αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής δαπάνης που θα µπορεί να γίνει, που µεταφράζεται πως κάθε συλλογικότητα θα έχει δικαίωµα να εντάξει δράσεις αναδιάρθρωσης έως 700 χιλ. ευρώ. Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, Χρήστος Γιαννακάκης, το όριο που έχει τεθεί θεωρείται µικρό
από την ΕΘΕΑΣ, η οποία, ήδη, έχει καταθέσει αίτηµα αναπροσαρµογής του,
στα 3 εκατ. ευρώ, καθώς το ενδιαφέρον, ειδικά από ορισµένες συλλογικότητες είναι αυξηµένο και θα είναι δύσκολο να εξυπηρετηθεί. 

Οι γραµµικές καλλιέργειες θα προτιµηθούν

Αναφορικά µε το µοντέλο που θα ακολουθηθεί, επισηµάνθηκε πως στο πρόγραµµα θα ενταχθούν οι γραµµικές καλλιέργειες, οι οποίες θα υποστηριχθούν από το πρόγραµµα και στην υποδοµή των πασσάλων στήριξης και ό,τι άλλο απαιτηθεί, προκειµένου σε δεύτερο επίπεδο, µέσω άλλων δράσεων να µπορέσουν τα κτήµατα να σκεπαστούν και µε αντιχαλαζικά δίχτυα και να βελτιώσουν περαιτέρω την παραγωγικότητα, µειώνοντας το κόστος.

Ως προς την υποχρέωση ολοκλήρωσης της επένδυσης, υπογραµµίστηκε πως  αυτή θα πρέπει να έχει συντελεστεί µέχρι 31 Μαΐου του 2025, ενώ η είσπραξη του τελευταίου ευρώ επιχορήγησης από τους δικαιούχους θα πρέπει να έχει γίνει το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου του 2025. 

«Η έναρξη των πληρωµών µπορεί να γίνει µε την ολοκλήρωση του 10% του προγράµµατος, είτε πρόκειται για εκριζώσεις, είτε επαναφυτεύσεις ή άλλη δράση που θα περιλαµβάνεται σε αυτό που θα προκύπτει από τη σχετική µελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών», εξήγησε ο κ. Γιαννακάκης. ∆ιευκρίνισε µάλιστα, πως υπάρχει η δυνατότητα να χρηµατοδοτηθεί το έργο µε την έκδοση κάποιας τραπεζικής εγγυητικής επιστολής προς το ΥπΑΑΤ και οι δικαιούχοι να λάβουν το σύνολο της επιχορήγησης ή να γίνει εκχώρηση της επιχορήγησης προς το τραπεζικό σύστηµα και εκείνο να χρηµατοδοτήσει το νοµικό πρόσωπο και όταν το τελευταίο εισπράξει τις επιδοτήσεις να τις πάρει η τράπεζα. 

Πηγή : www.Agronews.gr

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies